PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA ATRUNA


Šī privātuma atruna nosaka, kā SIA “Abavas dārzi”, reģistrācijas numurs 40103382474, juridiskā adrese Tukuma nov., Slampes pag., "Kalējkrāmi", LV-3133, kontaktinformācija info@abavas.lv, kā pārzinis apstrādā jūsu datus un nodrošina jūsu kā datu subjekta tiesības atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (turpmāk – Regula).

Aicinām jūs rūpīgi iepazīties uz šo privātuma atrunu, jo tā satur svarīgu informāciju, kura mums ir jāsniedz jums, iegūstot no jums personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz jums kā fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs.

Datu apstrādes apjoms, nolūks un pamats

Mēs apstrādājam šādus jūsu personas datus – vārds, uzvārds, kontaktinformācija (darba adrese, e-pasta adrese, telefona numurs), darba vieta, ieņemamais amats .

Mēs apstrādājam jūsu datus, lai sniegtu jums kā personai, kas interesējas par mūsu produktiem, pakalpojumiem un organizētajiem pasākumiem, vispusīgu un aktuālu informāciju par mūsu kompānijas darbību, tās produktiem, rīkotajiem pasākumiem un citām mārketinga aktivitātēm un lai nodrošinātu jums, jūsu draugiem, kā arī biznesa partneriem un kolēģiem iespēju tajos piedalīties. Mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu; jums ir tiesības brīvi izlemt, vai saņemt no mums informāciju un mūsu pakalpojumus.

Datu uzglabāšana

​Mēs jūsu datus apstrādājam tik ilgi, kamēr jūs vēlaties saņemt no mums pakalpojumus.

​Datu nodošana

Ņemot vērā jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs jūsu datus varam nodot datu apstrādātājiem fiziskām un juridiskām personām, lai mūsu vārdā veiktu atsevišķas apstrādes darbības. Parasti mēs nenododam jūsu datus trešajām personām, tomēr gadījumos, ja jūs izsakāt savu piekrišanu, mēs varam tos nodot mūsu uzticamiem sadarbības partneriem.

Tiesību aktos noteiktajos gadījumos jūsu dati var tikt izpausti tiesību aizsardzības iestādēm un citām kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses sakarā ar prasībām, kas iesniegtas pret mums.

​Datu drošība

Personas dati tiek glabāti drošos tīmekļa serveros, izmantojot visus pieejamos saprātīgos tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātos pret nesankcionētu piekļuvi.

​Datu piekļuve un labošana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par saviem datiem, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošos datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies laika gaitā. Regulā noteiktos gadījumos jums ir tiesības prasīt arī datu dzēšanu.

​Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai Regulā noteiktajos gadījumos tiek ierobežoti veidi, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst pret atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

​Datu pārnesamība

Jums ir tiesības prasīt saņemt mums sniegtos personas datus un prasīt, laimēs nosūtām tos citam pārzinim, ja tas ir iespējams.

​Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana

Iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi, uzziņas vai jautājumi par personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi Tukuma nov., Slampes pag., "Kalējkrāmi", LV-3133 vai uz e-pastu info@abavas.lv. Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību pagarināt termiņu.

​Tiesības iesniegt sūdzības

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā Tukuma nov., Slampes pag., "Kalējkrāmi", LV-3133 vai izmantojot e-pastu info@abavas.lv.

Ja jūs neapmierina mūsu atbilde vai jūs uzskatāt, ka personas datu apstrādetiek veikta pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. (Detalizētu informāciju var atrast mājaslapā www.dvi.gov.lv.)